Privātums

Personas datu apstrāde MYPRINT

Šī dokumenta mērķis ir informēt klientus par personas datu apstrādes principiem, kas ir ieviesti SIA “MYPRINT” , kā arī informēt par fizisko personu tiesībām un iespēju iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi MYPRINT.

 1. Definīcijas

GDPR - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, prasību piemērošana sākas no 2018. gada 25. maija.

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši ļauj identificēt fizisku personu.

Datu subjekts - fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Šajos Principos ir aprakstīts, kā MYPRINT kopumā veic Personas datu

   Apstrādi. Personas datu Apstrāde detalizētāk var būt aprakstīta līgumos, vai arī interneta vietnē: www.myprint.lv ;

  1. Spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros MYPRINT nodrošina Personas datu

   konfidencialitāti un īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas;

  1. MYPRINT personas datu apstrādei var izmantot Apstrādātājus, šādos gadījumos ar tiem slēdzot vienošanos, lai nodrošinātu, ka Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar MYPRINT norādīto mērķi un ar MYPRINT norādītajiem līdzekļiem, atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

  1. MYPRINT interneta vietnē https://myprint.lv tiek lietotas sīkdatnes (angliski – cookies), kas mums ļauj piedāvāt saviem klientiem produktus atbilstoši to interesēm un vajadzībām. Par sīkdatņu izmantošanu lapas apmeklētāji tiek brīdināti un tie, kas piekrīt sīkdatņu izmantošanai, klikšķina uz "Piekrītu". Alternatīvi iespējams klikšķināt uz "Vairāk informācijas", kas ļauj lapas apmeklētājiem apskatīt detalizētu informāciju par izmantoto sīkdatņu veidiem. Informāciju par to, kā izmantojat šo vietni, kopīgojam ar uzņēmumu Google.

   Sīkdatnes tiek glabātas klientu datoros vai mobilajās ierīcēs un nepieciešamības gadījumā klienti tos var izdzēst.

 1. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

MYPRINT veic klientu Personas datu Apstrādi:

  1. Klientu reģistrēšanas procesā interneta vietnē https://myprint.lv ar mērķi identificēt klientus, kas vēlas izmantot MYPRINT pakalpojumus vai saņemt e-pastā MYPRINT jaunumus;

  1. Klientu pasūtījumu apstrādes procesā, lai varētu kontaktēties par pasūtījuma izgatavošanu un nosūtīšanu

  1. Personāla vadības procesā - darba tiesisko attiecību un sociālo garantiju nodrošināšanai;

  1. Darbinieku atlases procesā, - lai novērtētu pretendenta atbilstību ieņemt noteiktu amatu.

 1. Personas datu nodošana citiem saņēmējiem

  1. MYPRINT personas datus var nodot Likumā noteiktām valsts institūcijām (piemēram, tiesībsargājošām iestādēm);

  1. MYPRINT var nodot personas datus Apstrādātājiem, slēdzot ar tiem vienošanos, lai nodrošinātu, ka Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar MYPRINT norādīto mērķi un ar MYPRINT norādītajiem līdzekļiem, atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

 1. Glabāšanas veids un ilgums

  1. Foto sīktēli

   • Sistēmā (projekta redaktorā) tiek izmantoti foto sīktēli.

   • Pieeja foto sīktēliem ir aizsargāta ar 32 simbolu, nejauši izvēlētu burtciparu, kombināciju (foto ID).

   • Iespēja, ka šo kombināciju uzminēs neautorizēta persona, ir niecīga.

   • Paroles kombinācijai var piekļūt, vienīgi veiksmīgi atverot projektu.

   • Šāda aizsardzība ir pietiekama, lai nosargātu šāda veida datus.

  1. MYPRINT Personas datus glabā tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai realizētu datu vākšanas mērķi:

   • klientu reģistrēšanās dati tiek dzēsti, ja klienti divu gadu laikā nav veikuši pasūtījumus un profilā atzīmējuši, ka vairs nevēlas e-pastā saņemt MYPRINT jaunumus;

   • klientu pasūtījumu apstrādes procesā datu glabāšanas periods saistīts ar savstarpējo norēķinu uzskaites (likums par grāmatvedību) un pārsūdzības noilguma prasībām.;

   • personāla vadības procesā Personas datu glabāšanas ilgums noteikts saskaņā ar Darba likuma prasībām;

   • Darbinieku atlases procesā iegūtos personas datus dzēš pēc tam, kad pretendents atzīts par vakancei nepiemērotu, ja vien pretendents nav devis piekrišanu savas kandidatūras piemērotības vērtēšanai citām MYPRINT vakancēm.

  1. Personas dati MYPRINT ir klasificēti kā “Ierobežotas pieejamības informācija” un šādi klasificētas informācijas apstrādei (piekļuvei, glabāšanai pārraidīšanai, u.c.) tiek piemēroti atbilstoši konfidencialitātes, integritātes un pieejamības pasākumi.

  1. Personas datu glabāšanas ilgumu nosaka

  1. MYPRINT savu klientu datus glabā tik ilgi, cik tas nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Ja Datu subjekts atsauc piekrišanu savu personas datu apstrādei, šo datu atlikušo glabāšanas ilgumu nosaka likums Par grāmatvedību un Administratīvo pārkāpumu kodekss.

 1. Datu subjektu tiesības

Personām attiecībā uz savu personas datu apstrādi ir tiesības:

  1. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

  1. Iebilst savu personas datu apstrādei vai atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tā balstīta uz leģitīmajām interesēm vai personas iepriekš sniegtu piekrišanu;

  1. prasīt savu personas datu dzēšanu, ja datu apstrādes pamatojums ir piekrišana un persona šo piekrišanu ir atsaukusi. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, balstoties uz citu tiesisku pamatojumu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

  1. saņemt informāciju par to vai viņa dati tiek apstrādāti un, ja tiek, tad likumdošanā atļautajos gadījumos tos apskatīt;

  1. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam;

  1. Ja klients uzskata, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem MYPRINT veiktā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības, iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv);

  1. Lai minētās tiesības realizētu, datu subjektam uz adresi info@myprint.lv savu prasību jānosūta elektroniski parakstītā e-pasta vēstulē vai jāierodas personīgi, identificējot sevi ar personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot savu prasību rakstiskā formā;

  1. Atsaucot savu piekrišanu per­sonas datu apstrādei mājaslapā https://myprint.lv, datu subjekts vairs nevar saņemt reģistrētiem lietotājiem sniegtos pakalpojumus.

 1. Kontaktinformācija

  1. Klients var sazināties ar MYPRINT saistībā ar jautājumiem, kas radušies par datu apstrādes piekrišanas atsaukšanu, personas datu pieprasījumiem, datu subjekta tiesībām un sūdzību iesniegšanu;

  1. MYPRINT kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnē www.myprint.lv .